Klachtenregeling

Klachtenregeling

  • Wetenschappelijk onderbouwde expertises met adviezen
  • Activerende begeleidingen naar werkhervatting
  • Cursussen rondom ziekteverzuim

Klachtenregeling

Als u niet tevreden bent, kunt u erop rekenen dat Condite er alles aan zal doen om uw klacht te verhelpen. Wij zijn onze dienstverlening continu aan het verbeteren. Uw mening is van grote waarde hiervoor. Indien u een klacht hebt, kunt u contact met ons opnemen: schriftelijk, telefonisch of per mail. U ontvangt van ons een schriftelijke bevestiging van de ingediende klacht. Binnen vier weken ontvangt u van ons schriftelijk de bevindingen van ons onderzoek naar de klacht en de eventueel door ons genomen maatregelen.

Mocht u, ondanks onze inspanning om uw klacht te verhelpen, er met ons niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij onafhankelijke instanties. Hieronder staat beschreven hoe u dat doet.

Klacht over een psycholoog

Onze psychologen houden zich aan de beroepscode van het NIP, het Nederlands Instituut voor Psychologen. Beroepscode inzien.

Uw klacht dient u in bij het College van Toezicht/NIP. Klachtprocedure.

U stuurt uw klacht schriftelijk (per post) en in het Nederlands naar:

College van Toezicht/NIP
Postbus 9921
1006 AP Amsterdam.

In een klacht moet staan:

  • Naam, adres en woonplaats van de klager
  • Naam, voorletters en adres/werkadres van de aangeklaagde
  • Korte omschrijving van de klacht, zoveel mogelijk voorzien van de data, feiten en omstandigheden waarop de klacht berust
  • Handtekening van de klager

Klacht over een fysiotherapeut

Onze fysiotherapeuten zijn aangesloten bij het KNGF, het Koninklijk Genootschap van Fysiotherapeuten. Dit houdt in dat de klachtenregeling van het KNGF van toepassing is. U vindt de klachtenregeling op deze website: https://www.defysiotherapeut.com/de-fysiotherapeut/een-klacht-over-uw-fysiotherapeut.html. Afhankelijk van wat u wilt bereiken met uw klacht, legt u uw klacht bij één van de volgende instanties neer:

Klachtencommissie van het KNGF

Secretaris Klachtencommissie KNGF,
Postbus 248, 3800 AE Amersfoort,
tel. (033) 467 29 00

Regionaal Tuchtcollege

De Regionale Tuchtcolleges zijn gevestigd in Groningen, Zwolle, Amsterdam, Den Haag en Eindhoven. Op https://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ staan de contactgegevens.

Hebt u vragen over hoe en bij welke instantie een klacht het beste kan worden ingediend? Neem dan contact op met één van de onderstaande organisaties.

Ledenadvies KNGF

tel. (033) 467 29 29.
www.kngf.nl

Zorgbelang Nederland

tel. (0900) 2437070 (€ 0,10 per min.)
www.zorgbelang-nederland.nl