Klachtenregeling en Privacyreglement

Klachtenregeling en Privacyreglement

  • Wetenschappelijk onderbouwde expertises met adviezen
  • Activerende begeleidingen naar werkhervatting
  • Cursussen rondom ziekteverzuim

Klachtenregeling en Privacyreglement

Klachtenregeling

Als u niet tevreden bent, kunt u erop rekenen dat Condite er alles aan zal doen om uw klacht te verhelpen. Wij zijn onze dienstverlening continu aan het verbeteren. Uw mening is van grote waarde hiervoor. Indien u een klacht hebt, kunt u contact met ons opnemen: schriftelijk, telefonisch of per mail. U ontvangt van ons een schriftelijke bevestiging van de ingediende klacht. Binnen vier weken ontvangt u van ons schriftelijk de bevindingen van ons onderzoek naar de klacht en de eventueel door ons genomen maatregelen.

Mocht u, ondanks onze inspanning om uw klacht te verhelpen, er met ons niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij onafhankelijke instanties. Hieronder staat beschreven hoe u dat doet.

Klacht over een psycholoogBeeldmerk PSYCHOLOOG NIP_kleur

Onze psychologen houden zich aan de beroepscode van het NIP, het Nederlands Instituut voor Psychologen. Beroepscode inzien.

Uw klacht dient u in bij het College van Toezicht/NIP. Klachtprocedure.

U stuurt uw klacht schriftelijk (per post) en in het Nederlands naar:

College van Toezicht/NIP
Postbus 2085
3500 GB Utrecht

In een klacht moet staan:

  • Naam, adres en woonplaats van de klager
  • Naam, voorletters en adres/werkadres van de aangeklaagde
  • Korte omschrijving van de klacht, zoveel mogelijk voorzien van de data, feiten en omstandigheden waarop de klacht berust
  • Handtekening van de klager

Onze psychologen zijn tevens aangesloten bij de Wkkgz/P3NL-klachtenregeling.

Klachten en geschillenreglement P3NL

Klacht over een fysiotherapeutlogo-fysionet

Onze fysiotherapeuten zijn aangesloten bij het KNGF, het Koninklijk Genootschap van Fysiotherapeuten. Dit houdt in dat de klachtenregeling van het KNGF van toepassing is. U vindt de klachtenregeling op deze website: https://www.defysiotherapeut.com/de-fysiotherapeut/een-klacht-over-uw-fysiotherapeut.html. Afhankelijk van wat u wilt bereiken met uw klacht, legt u uw klacht bij één van de volgende instanties neer:

Klachtencommissie van het KNGF

Secretaris Klachtencommissie KNGF,
Postbus 248, 3800 AE Amersfoort,
tel. (033) 467 29 00

Regionaal Tuchtcollege

De Regionale Tuchtcolleges zijn gevestigd in Groningen, Zwolle, Amsterdam, Den Haag en Eindhoven. Op https://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ staan de contactgegevens.

Hebt u vragen over hoe en bij welke instantie een klacht het beste kan worden ingediend? Neem dan contact op met één van de onderstaande organisaties.

Ledenadvies KNGF

tel. (033) 467 29 29.
www.kngf.nl

Zorgbelang Nederland

tel. (0900) 2437070 (€ 0,10 per min.)
www.zorgbelang-nederland.nl

Privacyreglement

Printversie

Artikel 1 – Doel van het privacyreglement

Als cliënt hebt u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. Dit privacyreglement is opgesteld op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het beschrijft het doel van registratie en welke gegevens op welke wijze worden geregistreerd.

Artikel 2 – Begripsbepalingen

Persoonsgegevens
Elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon.

Bestand
Elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen.

Cliënt
Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.

Verantwoordelijke
De natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Bewerker
Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.

Opdrachtgever
Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Condite een opdracht tot dienstverlening heeft gegeven.

Derde
Ieder, niet zijnde de cliënt, de verantwoordelijke, de bewerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken.

Ontvanger
Degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt.

Verwerken van persoonsgegevens
Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van toezending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwisselen of vernietigen van gegevens.

Verstrekken van persoonsgegevens
Het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens die in het bestand zijn opgenomen of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens, zijn verkregen.

Verzamelen van persoonsgegevens
Het verkrijgen van persoonsgegevens

College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)
Het College dat tot taak heeft toe te zien op de verwerking van persoonsgegevens

Artikel 3 – Reikwijdte

Dit Reglement is van toepassing op de al dan niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen binnen Condite.

Artikel 4 – Doel van en voorwaarden voor het verwerken van Persoonsgegevens

1. Condite verwerkt gegevens en in het bijzonder persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de Wet en dit reglement.
2. Condite verzamelt persoonsgegevens met een bepaald, omschreven en gerechtvaardigd doel.
3. Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen.
4. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.
5. De verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de verwerking van persoonsgegevens. Zijn handelwijze met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens en de verstrekking van gegevens wordt bepaald door dit reglement. De verantwoordelijke is aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het niet naleven van dit reglement.
6. Indien gebruik wordt gemaakt van de diensten van een bewerker, verplicht de verantwoordelijke de bewerker dit reglement na te leven. De taken, rechten en verplichtingen van de bewerker worden door de verantwoordelijke schriftelijk vastgelegd. De bewerker is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de onder zijn beheer staande faciliteiten. Hij treft de noodzakelijke maatregelen met betrekking tot de beveiliging van onder andere apparatuur en programmatuur waarmee de gegevens worden verwerkt. De ter zake getroffen regeling(en) is/zijn bij de bewerker in te zien.
7. De verantwoordelijke treft de nodige voorzieningen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens.
8. De algemene en medische Persoonsgegevens kunnen na anonimisering gebruikt worden voor onderzoek ter verbetering van de diensten. Het betreft onder andere de volgende vormen van onderzoek:
•  Geanonimiseerde Persoonsgegevens van groepen mensen waarbij de individuele bezoeker niet herkenbaar is, kunnen worden gebruikt om het bezoek van de site te analyseren met als doel de bezoeker beter te kunnen bedienen.
•  Algemene en medische geanonimiseerde persoonsgegevens van groepen mensen kunnen worden gebruikt ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, naar de kwaliteit en doelmatigheid van de geleverde diensten. Verder kunnen resultaten van dergelijk onderzoek gebruikt worden in voorlichting, publicaties en nascholing.
9. Door opdrachtgevers verstrekte gegevens over cliënten zijn persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en deze gegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen in deze wet en de SUWI-wet is bepaald. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn overgedragen.
10. Condite verwerkt de gegevens ten behoeve van de volgende doelstelling en missie: Door advisering, begeleiding, training, onderzoek en vernieuwing heeft Condite tot doel er substantieel aan bij te dragen dat de cliënten die worden aangemeld in zowel hun privé- als werkdomein optimaal gaan functioneren, de competenties van professionals in de arbocuratieve zorg te versterken en bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van diensten op dit terrein.
In het bijzonder:
•  Het doen van Expertises en het uitbrengen van adviezen omtrent arbeidsverzuim aan opdrachtgever en cliënt;
•  Het begeleiden en trainen van cliënten naar werkhervatting of het geschikter maken voor werkhervatting;
•  Het trainen van professionals in de arbocuratieve zorg in het omgaan met arbeidsverzuim van cliënten;
•  Het doen van Fysieke Capaciteit Evaluaties om de fysieke belastbaarheid van cliënten in kaart te brengen.
•  Het doen van Neuropsychologisch onderzoek om het cognitief functioneren van cliënten in kaart te brengen.

Artikel 5 –  De wijze van verwerking van Persoonsgegevens

1. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, toereikend ter zake dienen en niet bovenmatig zijn.
2. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met dit reglement op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en vertrouwelijk behandeld. De verwerkers van Condite hebben een geheimhoudingsplicht.
3. De verantwoordelijke is aanspreekbaar voor het goed functioneren van de verwerking van persoonsgegevens en voor de naleving van de bepalingen van dit reglement. Zijn handelen, met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de verstrekking van gegevens wordt bepaald door dit reglement.
4. De verantwoordelijke treft de nodige voorzieningen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens. Hij draagt tevens zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de persoonsgegevens tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan.
5. Persoonsgegevens worden verwerkt indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de cliënt partij is, of om een wettelijke verplichting na te komen waarbij de cliënt partij is, of om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de verantwoordelijke onderworpen is.
6. De verwerking van gegevens inzake de gezondheid genieten specifieke aandacht. Deze gegevens mogen verwerkt worden voor zover dat noodzakelijk is voor een goede uitvoering van wettelijke voorschriften.
7. De volgende gegevens worden door de verantwoordelijke verzameld en eventueel verder verwerkt:
•  naam, adres, postcode, woonplaats
•  burgerservicenummer indien opdrachtgever UWV
•  geboortedatum
•  geslacht
•  telefoonnummer, e-mailadres
•  naam huisarts, specialist en/of andere behandelaars
•  informatie omtrent werk(verleden)
•  overige informatie verkregen via opdrachtgever en/of cliënt

Artikel 6 – Toegang tot de persoonsgegevens

1. Alleen die medewerkers voor wie dit noodzakelijk is bij de uitoefening van hun taken hebben toegang tot de persoonsgegevens die relevant zijn voor de uitvoering van hun taak.
2. Alle informatie over cliënten die aan Condite is verstrekt ten behoeve van de uitvoering van opdrachten en contracten wordt geheim gehouden en niet aan derden bekend gemaakt.

Artikel 7 – Informatieverstrekking aan cliënt

1. Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebt u als cliënt recht op inzage in het bestand van uw gegevens en een omschrijving van het doel van de gegevensverwerking en welke soorten gegevens verwerkt worden. Deze informatie kunt u te allen tijde opvragen bij Condite.

Artikel 8 – Verstrekking van persoonsgegevens

1. Tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een wettelijk voorschrift, is voor verstrekking van persoonsgegevens aan derden toestemming nodig van de cliënt.

Artikel 9 – Inzage en afschrift van opgenomen persoonsgegevens

1. De cliënt heeft het recht kennis te nemen van de op zijn persoon betrekking hebbende verwerkte gegevens.
2. De gevraagde inzage en/of het gevraagde afschrift zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, plaatsvinden respectievelijk worden verstrekt.
3. Het recht op inzage wordt alleen toegestaan aan cliënt of diens gemachtigde. Cliënt of diens gemachtigde dienen zich te kunnen legitimeren.
4. De verantwoordelijke kan weigeren aan een in dit artikel bedoeld verzoek te voldoen voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van cliënten of van de rechten en vrijheden van anderen, de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten.
5. Voor de verstrekking van een afschrift mag een redelijke vergoeding in rekening gebracht worden van € 0,25 per pagina met een maximum van € 5,-.

Artikel 10 – Aanvulling, correctie of vernietiging van opgenomen persoonsgegevens

1. Desgevraagd worden de opgenomen gegevens aangevuld met een door de cliënt afgegeven verklaring met betrekking tot de opgenomen gegevens.
2. De cliënt kan verzoeken om correctie van op hem betrekking hebbende gegevens, indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift in de verwerking voorkomen.
3. De cliënt kan de verantwoordelijke verzoeken om verwijdering van op hem betrekking hebbende gegevens.
4. Indien de gegevens door Condite zijn verzameld in het kader van de uitvoering van een wettelijke regeling door de opdrachtgever, dient de cliënt een verzoek tot het verwijderen van de op hem betrekking hebbende gegevens door Condite eveneens bij de opdrachtgever in te dienen.
5. De verantwoordelijke deelt zijn beslissing binnen vier weken na ontvangst van het schriftelijk verzoek tot correctie of verwijdering schriftelijk aan de cliënt mee. Een weigering is met redenen omkleed.
6. De verantwoordelijke verwijdert de gegevens binnen 3 maanden na een daartoe strekkend verzoek van de cliënt, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de cliënt, alsmede voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.
7. In geval van verwijdering van gegevens wordt een verklaring opgenomen dat op verzoek van cliënt gegevens zijn verwijderd.

Artikel 11 – Kennisgeving

Het privacyreglement kan door middel van een verwijzing op de website www.condite.nl worden ingezien en desgewenst worden afgedrukt. Eventuele aanvullende informatie kan via e-mail worden ingewonnen.

Artikel 12 – Bewaartermijnen

1. Met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften stelt de verantwoordelijke vast hoelang de opgenomen persoonsgegevens bewaard blijven.
2. Indien de bewaartermijn is verstreken, of de cliënt doet een verzoek tot verwijdering voor het verstrijken van de bewaartermijn, worden de desbetreffende persoonsgegevens uit de registratie verwijderd en vernietigd, zulks binnen een termijn van drie maanden.
3. Verwijdering blijft evenwel achterwege wanneer redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring die de reguliere bewaartermijn overschrijdt van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de cliënt, alsmede bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is of indien daarover tussen de cliënt en de beroepsbeoefenaar overeenstemming bestaat.
4. Indien de desbetreffende gegevens zodanig zijn bewerkt dat herleiding tot individuele personen redelijkerwijs onmogelijk is, kunnen zij in geanonimiseerde vorm bewaard blijven.

Artikel 13 – Klachten

1. Indien een cliënt van mening is dat de bepalingen van dit reglement of de Wet Bescherming Persoonsgegevens niet worden nageleefd, kan hij zich te wenden tot Condite als verantwoordelijke in de zin van de Wet.
2. De verantwoordelijke zal de klacht conform het binnen Condite geldende klachtenreglement in behandeling nemen.
3. Indien vervolgens dit voor cliënt niet leidt tot een voor hem of haar acceptabel resultaat, heeft cliënt de volgende mogelijkheden:
•  Een klacht indienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
•  Bij de Rechtbank een verzoekschrift in te dienen om de als foutief ervaren beslissingen van Condite ongedaan te maken.

Artikel 14 – Wijziging, inwerkingtreding en inzage van dit reglement

1. Wijzigingen van dit reglement worden aangebracht door de verantwoordelijke.
2. De wijzigingen in het reglement zijn van kracht vier weken nadat ze bekend zijn gemaakt via de website
3. Condite houdt zich aan de bepalingen in dit privacyreglement zolang dit, met inachtneming wat is bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens blijft gelden.
4. Dit reglement is per juni 2012 in werking getreden.