Expertise en advies met begeleiding naar werkhervatting

Expertise en advies met begeleiding naar werkhervatting

 • Wetenschappelijk onderbouwde expertises met adviezen
 • Activerende begeleidingen naar werkhervatting
 • Cursussen rondom ziekteverzuim

Expertise en advies met begeleiding naar werkhervatting

Expertise en advies

Een traject bij Condite start altijd met een uitgebreide probleemanalyse, in de vorm van een Expertise en advies. Daarbij krijgen zowel lichamelijke, psychische als gedragsmatige aspecten aandacht. Op basis van twee gesprekken, diverse tests en vragenlijsten brengt de begeleider van Condite de probleemsituatie in kaart. Daarbij ligt vervolgens de nadruk op het vinden van oplossingen. We onderzoeken niet alleen waardoor de functioneringsproblemen lang aanhouden, maar vooral op welke manier deze te doorbreken zijn. Afstemming met de huisarts van betrokkene, de medisch specialist of een andere behandelaar vindt altijd plaats. De kosten hiervan nemen we voor onze rekening. We bespreken onze conclusies en ons advies met de cliënt. De opdrachtgever en de cliënt ontvangen een helder rapport en een voorstel voor de begeleiding.

Duur 5 weken
Aantal gesprekken 2 aan huis
Rapportage Uitgebreide rapportage Expertise en advies na 5 weken

Begeleiding naar werkhervatting

Begeleiding naar werkhervattingCliënten met langdurige lichamelijke en/of psychische klachten die in aanmerking komen voor een begeleiding bij Condite, hebben vaak al de nodige behandelingen gehad of een revalidatietraject gevolgd. De aanpak van Condite wijkt af van gebruikelijke behandelingen. Het begeleidingstraject van Condite vindt plaats bij de cliënt thuis of op het werk. We richten ons op het oplossen of verminderen van functioneringsproblemen in de persoonlijke situatie. Deze aanpak is toekomstgericht. Centraal staat waar de cliënt naar toe wil, wat betreft het functioneren in het werk en de maatschappij. De cliënt krijgt een actieve rol hierin. De begeleider van Condite is daarbij de adviseur en coach. In zes begeleidingsgesprekken, aanvullende telefonische contactmomenten en opdrachten via e-mail krijgt de cliënt advies op maat. Ieder probleem is uniek en elk traject wordt toegespitst op de persoonlijke doelen voor de cliënt.

Onderdelen die vaak deel uitmaken van de begeleiding naar werkhervatting:*

Verbeteren fysieke belastbaarheid en vitaliteit

Deelname aan een aangepaste training vormt vaak de basis voor een beter functioneren, zowel fysiek als mentaal. De begeleider van Condite zoekt daarvoor de beste mogelijkheid, in de woonomgeving van cliënt. Mensen staan er niet bij stil, hoe belangrijk lichamelijke activiteit is. Hoe vaak, op welke manier en hoe intensief moet je bewegen, zodat het bijdraagt aan herstel? Daarover krijgt de cliënt advies. Een kleine verandering in de vitaliteit leidt meestal tot een flinke verbetering in welbevinden en functioneren. Om je belastbaarheid te verbeteren, moet je vooral zelf aan de slag. Demedicaliseren en activeren zijn in onze trajecten zo van belang, dat praktische zaken dit niet in de weg mogen staan. Daarom vergoeden wij in onze trajecten een fitnessabonnement voor drie maanden. 

Pijn- en vermoeidheidseducatie

Chronische pijn en langdurige vermoeidheid zijn de meest voorkomende problemen binnen de gezondheidszorg, maar ook in relatie tot beperkingen in functioneren. Vermoeidheid kan samenhangen met een aandoening, de logische reactie zijn op overbelasting of de uiting van een slechte conditie zijn. Voor pijnklachten gaat hetzelfde op. In de begeleiding krijgt cliënt uitleg en praktische handvatten, om grip te krijgen op deze problemen.

Slaapadviezen

Lichamelijke en psychische klachten kunnen het slapen ernstig verstoren, terwijl een goede nachtrust belangrijk is voor de gezondheid. Per persoon verschilt de slaapbehoefte en het is niet voor iedereen mogelijk om (weer) een perfecte nachtrust te hebben. Door het strikt toepassen van adviezen, is beter slapen wel af te dwingen. We staan hier in de begeleiding uitgebreid bij stil.

Hanteren van emotionele klachten en veranderen van gevoelens

Wanneer stress, gepieker, somberheid (te-)veel aandacht opeisen, geeft de begeleider adviezen om daar controle over te krijgen. Als angst ertoe leidt dat de cliënt situaties uit de weg gaat, stellen we een plan op om dat gefaseerd te doorbreken. Door je gestructureerd te richten op de dingen die wél goed gaan, kun je stappen vooruit zetten.

Psycho-educatie

Met psycho-educatie krijgt de cliënt een beter inzicht in zijn psychische klachten. Hiermee leert hij zijn mogelijkheden optimaal te benutten en aan te wenden voor herstel.  Door aan te leren minder het accent te leggen op de problemen en beperkingen, maar de nadruk te leggen op de oplossingen en de haalbare doelstelling, is vaak verandering mogelijk.

EMDR indien nodig – zonder extra kosten

Regelmatig zien wij een duidelijke meerwaarde in het aanbieden van EMDR tijdens onze begeleidingstrajecten. Een adequate traumabehandeling vermindert angsten en vermijdingsgedrag en draagt daarmee bij aan een spoedig herstel van functioneren. Als onderdeel van de Expertise en advies beoordelen wij of het zinvol is het begeleidingstraject aan te vullen met een EMDR-behandeling. Indien na ons onderzoek blijkt dat EMDR geïndiceerd is, overleggen we dit met de opdrachtgever, de cliënt en de betrokken huisarts. Aan het begin van het begeleidingstraject zetten we EMDR in, zodat de cliënt daar al snel profijt van heeft. De EMDR-behandelingen worden uitgevoerd bij de cliënt thuis, door een EMDR-therapeut van Condite. Lees meer over EMDR bij Condite..

Tijdcontingente werkhervatting

De begeleider stelt samen met de cliënt het werkhervattingsplan op, rekening houdend met de onderliggende gezondheidsproblemen en de daarmee samenhangende beperkingen en mogelijkheden. Niet alleen de manier waarop je je werk doet, maar ook een gefaseerde opbouw zal bijdragen aan herstel. Het verleggen van grenzen door middel van een tijdcontingente werkhervatting zorgt voor een betere belastbaarheid. De begeleider van Condite coacht de cliënt bij deze opbouw.

Terugvalpreventie

Voor een duurzaam resultaat is het van belang dat de cliënt weet wat hij moet doen wanneer het even wat minder gaat. We stellen samen met de cliënt een concreet plan op rondom terugvalpreventie.

Goede afstemming van beleid met de opdrachtgever en betrokken partijen

De cliënt heeft in de fase van herstel en het oppakken van werk met veel partijen te maken. De huisarts, medisch specialist, contactpersoon van de verzekeraar, leidinggevende, collega’s, enzovoort zijn erbij betrokken. De begeleider van Condite stemt het beleid optimaal af tussen de partijen, in overleg met de cliënt.

Heldere rapportages

De rapportages beschrijven de doelen en de resultaten die bereikt zijn. Ook de resultaten van de testen die aan het begin en bij het afronden van het traject zijn afgenomen, beschrijven we. De rapportages zijn zo geschreven, dat de cliënt er op terug kan vallen, indien nodig.

*de lijst van onderdelen van de begeleiding is illustratief, maar zeker niet compleet. De geprotocolleerde trajecten bijvoorbeeld bij gecompliceerde rouw, een burn-out, na hartproblemen, whiplash en beperkingen na een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) bevatten andere specifieke maatregelen. Wanneer cognitieve klachten op de voorgrond staan, bieden wij Cognitieve re-integratie.

 

Start begeleiding naar werkhervatting Binnen 2 weken na akkoord opdrachtgever
Duur 4 maanden
Aantal gesprekken 6 aan huis
Rapportage Tussenrapportage na 2 maanden
Eindrapportage na 4 maanden

Voor wie?

Voor cliënten met langdurige lichamelijke klachten, psychische klachten en/of vermoeidheid.

Voorbeelden

 • status na een hartinfarct, na een hartoperatie en na de behandeling van kanker
 • CVS
 • spanningsklachten en overspannenheid
 • somberheid, angstklachten en paniekstoornissen
 • SOLK
 • whiplashsyndroom
 • fibromyalgie
 • chronische lage rugklachten, met een sterk gedragsmatige component
 • chronische nekklachten, met een sterk psychische component

Aanmelden cliënt

Folder Expertise en Advies met begeleiding naar werkhervatting

Meer informatie?

Bel ons op (053) 428 11 44 of stuur een e-mail.