Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Privacyverklaring en klachtenreglement

Privacyverklaring

Condite – advies bij ziekteverzuim, gevestigd aan Brouwerijstraat 1, 7523 XC Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://condite.nl
Condite – advies bij ziekteverzuim
Brouwerijstraat 1
7523 XC Enschede
+31 53 428 11 44

De privacyvoorwaarden geven inzicht in de werkwijze van Condite – advies bij ziekteverzuim (Condite). Mocht u vragen hebben, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Condite is zich er van bewust dat u vertrouwen in haar stelt. Op deze pagina informeren wij u welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Condite. U dient zich ervan bewust te zijn, dat Condite niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Condite respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens/gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt/laat aanmelden voor een van onze diensten vragen we u of de aanmelder om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Condite of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Condite verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een formulier op deze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Condite verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gezondheid
– burgerservicenummer (BSN), indien u bent aangemeld via UWV.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Condite verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Indien u bent aangemeld voor één van onze trajecten, verwerken wij uw persoonsgegevens, zodat wij u kunnen adviseren en begeleiden.
 • Indien u bent aangemeld voor één van onze cursussen, verwerken wij uw persoonsgegevens, zodat wij een goede administratieve afhandeling kunnen garanderen.
 • Indien u de aanmelder bent van of één van de betrokken personen bij de cliënten die wij begeleiden, verwerken wij uw persoonsgegevens, zodat wij u naar behoren en volgens afspraak kunnen informeren over de voortgang. Daarnaast gebruiken wij deze gegevens om een goede administratieve afhandeling te garanderen.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Condite bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Opdrachtgevers

Zolang wij diensten verlenen aan onze opdrachtgevers.

Cliënten

Medische gegevens bewaren wij maximaal 20 jaar, conform de van toepassing zijnde wettelijke regeling. Voor de overige gegevens hanteren wij de minimale bewaartermijn.

Cursisten

Personalia en informatie over factuurafhandeling etc. bewaren wij maximaal 7 jaar.

Geautomatiseerde besluitvorming

Condite neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Condite) tussen zit.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden en de diensten uit te voeren waarvoor wij ingeschakeld zijn. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Condite of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij plaatsen zijn puur analytisch en functioneel en daarmee niet privacygevoelig. Wij houden voornamelijk bezoekersaantallen bij.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die door de bezoeker aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en -services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Delen van persoonsgegevens met derden

Condite – advies bij ziekteverzuim verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Condite – advies bij ziekteverzuim blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Condite gebruikt cliëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Condite deelt cliëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Condite bewaart cliëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Condite houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen cliëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Condite vraagt toestemming aan de cliënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Condite informeert cliënten over de rechten van de cliënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Condite informeert haar cliënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Condite informeert cliënten indien Condite bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Condite en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@condite.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Condite wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Opvragen persoonsgegevens en medische informatie

U kunt een persoon/instantie machtigen om bij ons persoonsgegevens en medische informatie op te vragen uit uw dossier. Wij hebben dan een schriftelijke en gerichte machtiging nodig, die door u ondertekend is. Indien wij beoordelen dat met de verstrekking van deze gegevens een ander geen nadeel toegebracht wordt, zullen wij deze verstrekken. Persoonsgegevens verstrekken wij zonder kosten. Voor het verstrekken van medische gegevens vragen wij een vergoeding van € 41,07.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Condite neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat of via info@condite.nl.

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen, via info@condite.nl.

Klachtenregeling

Als u niet tevreden bent, kunt u erop rekenen dat Condite er alles aan zal doen om uw klacht te verhelpen. Wij zijn onze dienstverlening continu aan het verbeteren. Uw mening is van grote waarde hiervoor. Indien u een klacht hebt, kunt u contact opnemen met onze klachtenfunctionaris: Marloes Mekenkamp. Dit kan schriftelijk, telefonisch (053-4281144) of per mail (mmekenkamp@condite.nl). U ontvangt van ons een schriftelijke bevestiging van de ingediende klacht. Binnen vier weken ontvangt u van ons schriftelijk de bevindingen van ons onderzoek naar de klacht en de eventueel door ons genomen maatregelen.

Mocht u, ondanks onze inspanning om uw klacht te verhelpen, er met ons niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij onafhankelijke instanties. Hieronder staat beschreven hoe u dat doet.

Klacht over een psycholoog

Onze psychologen houden zich aan de beroepscode van het NIP, het Nederlands Instituut voor Psychologen.

U kunt uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl.

De Geschillencommissie

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijkt u op: Klachtenloket Zorg - De Geschillencommissie Zorg.

Klacht over een fysiotherapeut

Onze fysiotherapeuten zijn aangesloten bij het KNGF, het Koninklijk Genootschap van Fysiotherapeuten. Dit houdt in dat de klachtenregeling van het KNGF van toepassing is. U vindt de klachtenregeling op deze website: https://www.defysiotherapeut.com/de-fysiotherapeut/een-klacht-over-uw-fysiotherapeut.html. Afhankelijk van wat u wilt bereiken met uw klacht, legt u uw klacht bij één van de volgende instanties neer:

Klachtencommissie van het KNGF

Secretaris Klachtencommissie KNGF
Postbus 248, 3800 AE Amersfoort,
tel. (033) 467 29 00

Regionaal Tuchtcollege

De Regionale Tuchtcolleges zijn gevestigd in Groningen, Zwolle, Amsterdam, Den Haag en Eindhoven. Op https://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ staan de contactgegevens.

Hebt u vragen over hoe en bij welke instantie een klacht het beste kan worden ingediend? Neem dan contact op met één van de onderstaande organisaties.

Ledenadvies KNGF

tel. (033) 467 29 29.
www.kngf.nl

Zorgbelang Nederland

tel. (0900) 2437070 (€ 0,10 per min.)
www.zorgbelang-nederland.nl